Sign In
Manage PermissionsManage Permissions

24-Oct-2020 : Condolence Message

Dengan Amat Dukacita Merafak Sembah Takziah Kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Seluruh Ahli Kerabat Diraja atas kemangkatan Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji ‘Abdul ‘Azim ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada hari sabtu 7 Rabiulawal 1442H bersamaan dengan 24 Oktober 2020M.

Attachments